Gradbeni nadzor

Ena izmed pomembnih dejavnosti v gradbeništvu je gradbeni nadzor, saj zagotavlja kvaliteto opravljenih del v skladu s projektno dokumentacijo in pristojno zakonodajo.

V našem podjetju strokovna nadzorstva na gradbiš?ih opravljamo v vlogi nadzornika in odgovornega nadzornika, za celoten objekt ali za posamezne faze del.
Nudimo pomo? pri pridobitvi ustrezne dokumentacije. Nadzorujemo kakovost izvedenih del, kakovost in koli?ino gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij ter tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt. Sodelujemo pri pripravi dokumentacije za tehni?ni pregled in pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Katere storitve nudimo kot nadzornik/odgovorni nadzornik?
- pomagamo pri pridobitvi in izboru izvajalcev gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del,
- izdelamo analize ponudb in pogodb s ponudniki oz. izvajalci del,
- vršimo nadzor nad posameznimi fazami gradnje, nad projektno dokumentacijo, vse po veljavnih tehni?nih normativih in standardih,
- skrbimo za kvalitetno izvedbo del izvajalcev in podizvajalcev ter po potrebi koordiniramo dela med izvajalci in podizvajalci posameznih del in faz gradnje,
- izvajamo kontrolo nad kvaliteto uporabljenih materialov za gradnjo, nadzor nad opremo, napravami in napeljavami,
- spremljamo potek gradnje oz. investicije in sproti obveš?amo investitorja,
- izvajamo obra?une izvedenih del,
- sodelujemo pri pripravi dokumentacije za tehni?ni pregled in pridobivanju uporabnega dovoljenja.

Z ustreznim gradbenim nadzorom se boste izognili številnim neprijetnostim oziroma nevše?nostim, vaš objekt paa bo izdelan v skladu s pravili stroke.

Avtorske pravice © 2023 Open Source Matters. Vse pravice pridrĹľane.
Joomla! je brezplaÄŤna, izdana pod GNU/GPL licenco.